Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen en aanneming van werk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ons slechts indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

2. Totstandkoming overeenkomsten

Onze overeenkomsten, mondeling of schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een ondertekende overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard. Deze regel is tevens van toepassing op overeenkomsten aangegaan via elektronische weg (onze website: www.verbiest.nl).

Wij behouden ons het recht voor onze aanbieding, na aanvaarding door de wederpartij, binnen twee weken te herroepen.

Het aangaan van bindende overeenkomsten is voorbehouden aan de directie, uitgezonderd een uitdrukkelijke machtiging van de directie. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door ons ingewonnen informatie de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Getoonde of verstrekte afbeeldingen, documentatie en overige specificaties gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de respectievelijke zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

NB.      Op overeenkomsten met het Partycentrum zijn de Uniforme Voorwaarden van HORECA Nederland van toepassing (https://www.khn.nl/uvh-nl).

3. Beëindiging overeenkomsten

Wij kennen drie soorten van overeenkomsten, t.w.:

– Overeenkomst die telkens aangegaan worden voor één seizoen/jaar. Deze vervallen automatisch aan het eind van het seizoen/jaar.

– Overeenkomst van onbepaalde tijd (stilzwijgende verlenging). Deze kunnen aan het eind van het seizoen/jaar, schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.

– Eenmalige overeenkomst. Vervalt nadat aan de overeenkomst is voldaan (beëindigd).

NB. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomsten genoemd onder 1) en 2)  kunnen uitsluitend op medische gronden worden gehonoreerd. In dat geval dient wederpartij tezamen met de schriftelijke opzegging een medische verklaring mee te sturen, opgesteld door de huisarts of behandelend specialist.

4. Prijzen

Wij hebben het recht enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals grondstoffen, materialen en/of omzetbelasting, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie en die zich na de datum van onze aanbieding, respectievelijk na tot stand komen van de overeenkomst door te berekenen.

De prijzen van de ons aangeboden, respectievelijke geleverde diensten zijn berekend op basis van uitvoering ex Works, Hoorn NH, Nederland, inclusief B.T.W., invoerrechten en andere heffingen en belastingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders schriftelijk aangegeven.

5. Betaling

Indien geen vooruitbetaling is overeengekomen dienen de bedragen van de overeenkomst uiterlijk binnen de vermelde vervaldatum volgens overeenkomst, respectievelijk factuur te zijn voldaan.

Korting, inhouding, verrekening of opschorting van betaling is door wederpartij niet toegestaan. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde niet tijdig voldoen, is zij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor transacties verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid van dit bedrag.

Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde bedrag niet tijdig voldoen, is onze wederpartij voorts gehouden alle met de inning verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 (vijftien) procent van het factuurbedrag met een minimum van € 25, – (vijfentwintig euro).

6. Klachten

Onze wederpartij is verplicht na beëindiging van de overeenkomst te onderzoeken of de zaken of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Onze wederpartij is gehouden eventuele klachten over het door ons geleverde binnen 8 (acht) dagen schriftelijk bij ons in te dienen.

7. Garantie; beperking van aansprakelijkheid

Indien wij uit enigerlei hoofde aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betrokken overeenkomst. Wij zijn nimmer aansprakelijk tot vergoeding van niet-materiële schade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving of andere gevolgschade.

Onze wederpartij is gehouden ons te vrijwaren van alle vorderingen van derden, verband houdende met door ons geleverde zaken, diensten of werkzaamheden.

8. Niet nakoming

Indien de wederpartij op enige wijze jegens ons tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, of indien er gronden zijn om te vrezen dat de wederpartij jegens ons tekort zal schieten, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, aangifte of vordering faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de wederpartij, zijn wij, onverminderd onze overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten.

9. Annulering

Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is in beginsel niet mogelijk. Indien de wederpartij een overeenkomst niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten behoeve van welke oorzaak dan ook, kunnen wij alle met het oop op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten in rekening brengen, onverminderd het recht van ons op vergoeding wegens winstderving en overige schade.

Door de wederpartij zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 30% (dertig procent) tot 100% (honderd procent) één en ander afhankelijk van reeds door ons verrichte werkzaamheden.

10. Overmacht

In geval van overmacht (force majeure) hebben wij het recht om, te onzer keuze, de uitvoering van de overeenkomst te verplaatsen, dan wel op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de rechtstreekse invloed van ons voordoen, waaronder mede – doch niet uitsluitend – wordt verstaan: staking, uitsluiting, blokkade, rellen, orderverstoring, energietekort, hapering in energievoorziening, vervoersverbod, brand, bedrijfsongeval, oorlog of oorlogsdreiging, natuurramp en overstroming.

Ook dan is er sprake van overmacht indien de desbetreffende omstandigheid ten tijde van het sluiten van overeenkomst voorzienbaar was.

11. Toepasselijk recht; bevoegde Rechter

Op deze voorwaarden en op al onze aanbiedingen, diensten en/of overeenkomsten tot aannemen van werk is het Nederlands recht van toepassing. Hoorn, 1 september 2016